Certyfikaty

Normy:

 • PN-EN 1505:2001
 • PN-EN 1506:2007
 • PN-EN 1507:2007
 • PN-EN 12220:2001
 • PN-EN 12237:2005
 • PN-EN 13141-1:2019-03
 • PN-EN 13141-11:2015-07
 • PN-EN 1751:2014-03
 • PN-EN 13141-5:2006
 • PN-EN 10346:2015-09
 • Certyfikat PN-EN ISO 9001.2015

Atest higieniczny:

 • B-BK-60212-0183/21
 • B-BK-60212-0337/21
 • B-BO-60212-0342/21